Vondelbunker

Vondelbunker

Short url: 

https://squ.at/r/fdy

ENGLISH BELOW AND IN TRANSLATION TAB

Welkom bij de Vondelbunker!
De Vondelbunker is een autonoom cultureel centrum dat wordt gerund door vrijwilligers die de overtuiging delen dat ruimte een politiek concept is. De Vondelbunker in zijn huidige vorm is geopend sinds juni 2011 en biedt onderdak aan een weerbarstig en dynamisch cultureel programma.

Wie we zijn
De Vondelbunker wordt gerund door een klein collectief van vrijwilligers op een non-hiërarchische manier, geen van allen wordt financieel vergoed. Omdat we echter niet gekraakt zijn en ook geen overheidsfinanciering krijgen, moeten de basisuitgaven op andere manier gedekt. Daarom vragen we bezoekers om vrijwillige donaties: om onze huur, elektriciteits-rekeningen en andere vaste lasten te betalen (in totaal tot meer dan 1.100 euro per maand). Alle artiesten en programmeurs die bij de evenementen in onze ruimte betrokken zijn, zijn hier omdat ze geloven dat het niet om geld en winst draait. We vragen het publiek of de organisatoren van evenementen nooit om huur of entree, maar we moedigen het maken van donaties aan om de artiesten te steunen voor hun tijd, energie en onkosten.

We runnen de bunker vanuit de volgende basisprincipes:
We streven ernaar een veilige, inclusieve ruimte te zijn. Dit betekent dat we graag zien dat je jezelf uitdrukt, vrij bent, meedoet, vrienden maakt en een geweldige tijd hebt in de Vondelbunker; maar zorg ervoor dat je dit respectvol doet naar je mede bezoekers en hun grenzen! We tolereren geen enkele vorm van discriminatie of aanstootgevend gedrag. Hiermee bedoelen we (maar is niet beperkt tot) racisme, seksisme, homofobie, transfobie, ableism, leeftijdsdiscriminatie, agressie, intimidatie, seksuele intimidatie, het maken van foto’s / video’s van anderen zonder hun toestemming, VIP-gedrag, of gewoon een klootzak zijn. Mensen die respectloos zijn en op bovenstaande manier gedragen tegenover onze vrijwilligers of mede bezoekers zullen worden gevraagd te vertrekken en kunnen uit de ruimte worden geweerd. Als je je ongemakkelijk voelt, lastiggevallen wordt of gewoon niet lekker voelt, praat dan met een van de vrijwilligers die in de ruimte zijn en wij zullen actie ondernemen. Je hebt onze steun, en we hopen dat wij die van jullie hebben. Help ons een community te creëren! 

We vragen jullie ook om..
Houd rekening met onze omgeving. Wees niet te luidruchtig buiten, gooi je afval in de vuilnisbak, breng je flesjes terug naar de bar of laat ze in een krat. Binnen niet roken. Geen harddrugs. Je bent verantwoordelijk voor jezelf en je bezittingen terwijl je in de bunker bent. Houd altijd je drankjes en bezittingen in de gaten.

Waarom doen we het?
We doen dit uit liefde voor de plek en de underground. Er is niet veel vrije ruimte meer in het centrum van Amsterdam. Gentrificatie neemt het over en we worden naar de rand van de stad geduwd. We vinden het een daad van verzet om onze ruimte te blijven runnen met onze niet-commerciële idealen in het centrum van de stad. Het succes van onze evenementen wordt niet afgemeten aan de omzet – cultuur heeft meer waarde dan geld! We hebben een DIY ethos en proberen een breed scala aan evenementen en programmeurs te hosten die moeite hebben om evenementen te organiseren in andere (winstgerichte) ruimtes in Amsterdam. We willen dat mensen experimenteren met verschillende ideeën, stijlen en concepten, en natuurlijk een geweldige tijd hebben.

Word lid van het collectief!
We zijn altijd op zoek naar vers bloed en nieuwe gezichten, dus neem contact op als je wilt organiseren of vrijwilligerswerk wilt doen! Je kunt met een van de vrijwilligers praten, of mailen naar info(@)vondelbunker.nl.
Organiseer: heb je zin om met onze ruimte bezig te zijn, je gedachten en je ideeën delen? Ben je momenteel op zoek naar een geschikte plek voor een tentoonstelling of optreden, of heb je een heel ander idee waar je mee rondloopt? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen en nieuwe ideeën. We werken samen met organisaties als gelijken en liefst op een duurzame manier en kunnen een vrije ruimte bieden, open voor experimenten.
Vrijwilliger: je kunt ook als vrijwilliger bij ons aansluiten en ons een handje helpen aan de bar of je bezighouden met licht, geluidstechniek, programmeren, etc.

De Vondelbunker is niet te huur, alle evenementen zijn publiekelijk toegangelijk.


Vondelbunker collectief
algemeen: info (a) vondelbunker .nl
programmering (muziek/films/workshops/theater/kunst): music (a) vondelbunker .nl & vul dit formulier in https://form.jotform.com/221563487501354
bestuur: bestuur (a) nul .nu
post: Postbus 59556, 1040 LB  Amsterdam
bank: NL60TRIO0786913010 t.a.v. Stichting Nulpunt

 

Welcome to the Vondelbunker!
The Vondelbunker is an autonomous cultural center run by volunteers who share the conviction that space is political. The bunker in its current form has been open since June 2011, hosting an unruly and dynamic cultural programme.

Who we are
The bunker is run by a small collective of volunteers in a non-hierarchical manner, none of which get paid. However, since we are not a squatted space, nor do we get any funding, there are basic expenses that need to be covered. This is why we ask for donations: to pay our rent, electricy bills and other costs (total up to more than 1.100 euro each month). All of the artists and programmers involved in the events are here because they believe it isn’t all about money. We never charge the public or the event organizers, but we encourage donations to support the artists for their time, energy and expenses.

We run the bunker according to the following basic principles:
We strive to be a safe, inclusive space. This means we want you to express yourself, be free, participate, make friends and have a great time in the bunker, but please ensure you are respectful of other people’s boundaries! We don’t tolerate any kind of discrimination or offensive behaviour. This includes (but is not limited to) racism, sexism, homophobia, transphobia, ableism, ageism, aggression, intimidation, sexual harassment, taking photos/videos of others without their consent, VIP behaviour and being a general asshole. People being disrespectful and exhibiting any of the above behaviours to our volunteers or fellow guests will be asked to leave, and may be banned from the space. If you feel uncomfortable, harassed or don’t feel well, talk to one of the crew, and we will take action. You always have our support, as we hope we have yours. Help us create a community!

We also ask you to..
Be mindful of our surroundings. Don’t be too loud outside, throw your trash in the bin, bring your bottles back to the bar or leave them in a crate. No smoking inside. No hard drugs. You are responsible for yourself and your belongings while at the bunker. Always keep an eye on your drink and your possessions.

Why we do it?
We do this out of love for the space and the underground There are not many free spaces left in the city center of Amsterdam. Gentrification is taking over and we are being pushed to the outskirts of the city. We feel it is an act of resistance to continue running our space with our non-commercial ideals in the central city. The success of our events isn’t measured by revenue – culture has value beyond money! We have a DIY approach and try to host a diverse range of events and programmers who struggle to organize events in other profit-driven spaces in Amsterdam. We want people to experiment with different ideas, styles and concepts, and of course have a great time in the process.

Join the collective!
We’re always looking for fresh blood and new faces, so get in touch if you’re keen to organize or volunteer! You can talk to one of the crew, or email us on info (@) vondelbunker.nl Organize: do you feel like engaging with our space, bringing in your thoughts and your ideas? Are you currently looking for a suitable place for your exhibition or performance, or do you have something else in mind? We are always looking for enthusiastic people and new ideas. We work together with organizations as equals and are able to offer a free space, open for experimentation.
Volunteer: you can also join us as a volunteer and give us a hand at the bar or get involved with lighting, sound engineering, programming, etc.

We don't rent out the Vondelbunker, all events are publicy open.

Vondelbunker collectief
general: info (a) vondelbunker .nl
programming (music/theater/movies/workshops/art etc): music (a) vondelbunker .nl & please fill out this form https://form.jotform.com/221563487501354
board: bestuur (a) nul .nu
post: Postbus 59556, 1040 LB  Amsterdam
bank: NL60TRIO0786913010, Stichting Nulpunt

categories: 

 • action/protest/camp
 • advice/help/office hours
 • bar/cafe
 • book shop/info shop/library
 • children's activity
 • course/workshop
 • discussion/presentation
 • exhibition
 • film
 • (free) shop/market
 • meeting
 • music/concert
 • party
 • theater
 • work space/diy
Vondelbunker
Vondelpark 8a
Nederland

Wegbeschrijving: 

We are in the bridge, under the trams!

vrijdag, 9 juni

zondag, 11 juni

zondag, 18 juni

zondag, 25 juni

zondag, 2 juli

zondag, 9 juli

zondag, 16 juli