Právo na město v rámci Žižkovské noci

Saturday, 23 March

Právo na město v rámci Žižkovské noci

Short url: 

https://squ.at/r/6vom

[English version below]

V rámci letošního ročníku festivalu Žižkovská noc spolupracujeme na doprovodném programu v podobě přednášek, diskusí a kritické procházky k tématu práva na město. Níže najdete anotace čtyř bodů programu, které připravujeme a které proběhnou v sobotu 23. března.

Kritická procházka po Žižkově

Žižkov se mění jeho obyvatelům před očima. Místo oblíbených samoobsluh a trafik vyrůstají předražené salóny na stříhání vousů. Zajímá vás, co znamená slovo gentrifikace? Jste znepokojeni nezadržitelným růstem nájmů? Přijďte na naší kritickou procházku po Žižkově. Zastavíme se u míst, na kterých se dají pozorovat neblahé i pozitivní změny v naší čtvrti a jako bonus přidáme něco z odbojné historie Žižkova.

Sraz v 10:30 na schodech kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Jiřího z Poděbrad.

Klinika a autonomní prostory ve městě (přednáška)

Klinika je vyklizená, na zahradě si opejkaj buřty sekuriťáci, ale její příběh nekončí. Místo násilí tentokrát čelí kolektiv Kliniky represi v podobě exekučního řízení vůči člence kolektivu a rozhoduje se co dál. Praha totiž potřebuje autonomní sociální centra čím dál tím víc. O Klinice a funkcích nekomerčních autonomních prostorů ve městě, které v současnosti patří hlavně jeho majetným obyvatelům, budou mluvit dvě členky kolektivu.

Prostor39 (Řehořova 39), 12:30

Krize bydlení (přednáška s diskusí)

Ceny bytů v Praze rostou dvakrát rychleji než mzdy. Praha ale není sama, problém nedostupnosti bydlení řeší města po celém světě. Jaké jsou příčiny této globální krize a jaká jsou možná řešení? Jaký vliv má tržní logika na podobu našich měst? Na konkrétních příkladech si ukážeme fenomény, jako je financializace bydlení či gentrifikace. Architekt Jakub Nakládal představí také pozitivní příklady dostupného bydlení a alternativní formy výstavby.

Prostor39 (Řehořova 39), 13:30

Domov jménem Bedřiška (přednáška s diskusí)

Bývalá hornická kolonie v Ostravě s nezaměnitelným geniem loci, jejíž obyvatelům hrozí nucené vystěhování. Jedinečný příklad sousedství, které vznikalo navzdory místní radnici a bez jakékoliv morální či finanční podpory zvenčí. Již déle než rok zde lidé bojují za zachování komunity a při tom se spolu s architekty, právníky a dalšími odbornicemi pokoušejí nalézt alternativní řešení jejich situace i nutné proměny lokality, na níž se chtějí sami podílet. Zajímá Vás, jak se buduje komunita nebo za jakých podmínek se nájemníci mohou stát politickým subjektem? Přijďte na prezentaci a diskuzi s obyvateli Bedřišky a poznejte “právo na město” jako živou zkušenost.

Prostor39 (Řehořova 39), 16:00

*****

[English version]

Right to the city as part of Žižkovská noc festival

As part of this year's Žižkovská noc festival we are contributing to its accompanying program in form of presentation, discussions and a critical walk, all relating to right to the city. Below you can find summary of four events we are organizing and which will take place on saturday 23rd of March. The program will use czech as a working language, but translation to english will be provided.

Critical walk through rebellious Žižkov

Žižkov, Prague’s most distinctive borough, is rapidly changing right in front of our eyes. Groceries and pubs are being replaced by trendy barber shops. Do you want to know what gentrification means to us? Come to our critical walk  through Žižkov. We will stop by places connected to negative as well as changes in Žižkov. As a bonus, we will add something from the rich history of this working class neighborhood.

We will meet at 10.30 in front of the Church of the Most Sacred Heart of Our Lord on Jiřího z Poděbrad square.

Squat klinika and autonomous places in city (talk)

Klinika is evicted and its garden is roaming with security guards, but its story isn’t over yet. This time instead of violence the collective of Klinika is faced with enormous fines from a private debt-collector. The collective is determined to continue, because Prague needs autonomous social centers now more than ever. Two members of Klinika collective will speak about Klinika and the function of non-commercial autonomous places in city.

Prostor39 (Řehořova 39), 12.30 am

Housing crisis (talk with discussion)

Rent prices in Prague are increasing twice as fast as wages. Prague is not alone in this problem of unaffordable housing. What are the causes and possible solutions of this global crisis? On concrete examples we will demonstrate phenomena such as finantialization of housing or gentrification. Architect Jakub Nakládal will also present positive examples of affordable housing and alternative forms of development.

Prostor39 (Řehořova 39), 1.30 pm

Our home Bedřiška (talk with discussion)

Former mining neighborhood in Ostrava with unmistakable atmosphere, whose residents are under threat of eviction. Bedřiška is unique example of community, which flourished despite of hostile local establishment. For over a year local residents are fighting to keep this community and with help from architects and lawyers they are trying to find an alternative solution for the future of their community. Come to a discussion with residents of Bedřiška and find out what it means to live “right to the city”.

Prostor39 (Řehořova 39), 16.00 pm

Date & Time: 

Saturday, 23 March, 2019 - 10:30

Category: 

  • discussion/presentation
  • guided tour

Price: 

  • free
Prostor 39
Řehořova 39
Czech Republic

Squat: 

Former squat, now legalised

Analysis*Action*Emantipation: Radical left group from Prague /// Analýza*Akce*Emancipace: Radikálně levicová skupina z Prahy

Part of antiauthoritarian platform Beyond Europe /// Součást antiautoritářské platformy Beyond Europe

 

categories: 

  • action/protest/camp / discussion/presentation / film