Solidarity with migrants in guarded centers for foreigners!

Thursday, 16 June to Thursday, 30 June

Solidarity with migrants in guarded centers for foreigners!

Short url: 

https://squ.at/r/8str

SOLIDARITY WITH MIGRANTS IN GUARDED CENTERS FOR FOREIGNERS !!!

For 10 months already the dramatic situation on the Polish-Belarusian border continues.

People on the move, who were rescued from death in the forests of Podlasie, are currently being held in guarded centers for foreigners and experience further suffering.

The wave of hunger strikes has been increasing for over two months in Lesznowola, Wędrzyn, Przemyśl, Krosno Odrzańskie, Poland.
Procedures are prolonged, migrants are not informed by the authorities about their legal situation, are not provided with adequate psychological assistance, the activivists from all over the country need to send parcels to the centers with food, clothes and hygiene products, which are not sufficiently provided by the centers' services.

On June 20, World Refugee Day is celebrated to honor their strength and courage. We cannot ever let them feel abandoned and forgotten !!!

What form your actions will take - depends on you.

Demonstrations at offices for foreigners, embassies, consulates, border guard posts or other places responsible for the inhumane treatment of migrants. Whether you light candles, throw graffiti, hang banners from the bridge, organize a happening, an educational meeting with a discussion or a film show - it's up to you.

Whether it is a few days before or a few days after June 20th - choose the best date for you.

Our actions often seem to resemble sparks, that flare up for a moment to then go out into the darkness...
However, it is the sparks that start the fire !!!

If you want to share with others what happened in your area, please send us info and photos at: no_borders_team [at] riseup.net

It is worth recalling that in November 2021, in a temporary center for foreigners located at an active military training ground in Wędrzyn, a fight for human dignity was undertaken, which was pacified by the police. The uniformed sprayed teargas in the migrants' rooms and corridors, blocking any possibility for them to get out. In desperation, suffocating inmates tore the bars in the windows and smashed glass panes trying to get some air, which was commented on by the propaganda media as evidence of their aggression.

On October 19, 2021, the center in Wędrzyn was inspected by the team of the National Mechanism for the Prevention of Torture at the Ombudsman office. The prepared note mentions:
- the housing conditions in guarded center for foreigners are "very bad, not at all in the standards of the decent treatment of persons deprived of their liberty";
- the buildings “resemble prisons, surrounded by concertina wire”. There are also traps in small walking squares. "This solution is a real threat"; external bars "enhance the penitentiary image of the facility, while not providing security";
- shots and explosions from an active training ground caused enormous stress in the detainees; some of those refugees are from countries torn by war; “This solution is particularly shocking. (…) The conditions of detention may deepen the trauma ”.
- foreigners live in rooms for 20-22 people, on two-story bunks. No furniture in the rooms. They store clothes on the floor or in plastic bags. There are no curtains, the windows are covered with toilet paper. "There is a lot of disorder in the barracks."
- lack of adequate medical and psychological assistance, "extremely limited access to the outside world", no contact with lawyers or non-governmental organizations.

When the center was inspected, 434 foreigners were there. When the revolt broke out - over 600 people, with even 24 persons per room.

***********************************************************************************************

SOLIDARNIE Z MIGRANT(K)AMI OSADZONYMI W SOCach !

Od 10 miesięcy na polsko-białoruskiej granicy nadal trwa dramat. Osoby w drodze, które ratowane były przed śmiercią w podlaskich lasach, przetrzymywane są obecnie w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i doświadczają kolejnych cierpień.

Od ponad dwóch miesięcy wzrasta fala strajków głodowych. Lesznowola, Wędrzyn, Przemyśl, Krosno Odrzańskie. Procedury są przedłużane, migranci nie są informowani przez służby o swojej sytuacji prawnej, nie mają zapewnionej odpowiedniej pomocy psychologicznej, do ośrodków przesyłane są przez osoby wspierające paczki z jedzeniem, ubraniami, środkami czystości.

20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy, który ma upamiętniać ich siłę i odwagę. Nie pozwólmy, żeby kiedykolwiek poczuli się opuszczeni i zapomniani !!!

Jaką formę przyjmą Twoje działania związane z tym dniem - zależy od Ciebie.

Demonstracje pod urzędami do spraw cudzoziemców, ambasadami, konsulatami, placówkami straży granicznej czy innymi miejscami odpowiedzialnymi za nieludzkie traktowanie migrantów. Czy zapalisz znicze, namalujesz graffiti, wywiesisz transparenty z mostu, zorganizujesz happening, spotkanie edukacyjne wraz z dyskusją czy pokaz filmów - zależy od Ciebie.

Czy to będzie kilka dni przed lub kilka dni po 20-tym czerwca – wybierz najlepszy dla siebie termin.

Nasze działania często wydają się nam przypominać iskry, które rozbłyskując przez chwilę gasną w ciemności.
To jednak iskry wzniecają ogień !!!

Jeśli chcesz się podzielić z innymi tym, co wydarzyło się w Twojej okolicy, podeślij nam info i foty na adres: no_borders_team[at]riseup.net

Warto przypomnieć, że w listopadzie 2021 roku w tymczasowym ośrodku dla cudzoziemców znajdującym się na czynnym poligonie wojskowym w Wędrzynie podjęto walkę o ludzką godność, którą spacyfikowała policja. Mundurowi rozpylili gaz w pokojach migrantów oraz korytarzach, blokując im jakąkolwiek możliwość wydostania się z tego miejsca. W desperacji duszący się osadzeni wyrywali kraty w oknach i wybijali szyby, próbując zaczerpnąć powietrza, co propagandowe media komentowały jako dowód na ich agresję.

19 października 2021 roku ośrodek w Wędrzynie skontrolował zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy RPO. W sporządzonej notatce wymieniano:
- warunki lokalowe w TSOC są „bardzo złe, niespełniające standardów godnego traktowania osób pozbawionych wolności”;
- budynki „przypominają zakłady karne, otoczone zasiekami drutu concertina”. Zasieki znajdują się też na niewielkich placach spacerowych. „Rozwiązanie to stanowi realne zagrożenie”; kraty zewnętrzne „potęgują penitencjarny wizerunek placówki, nie stanowiąc jednocześnie zabezpieczenia”;
- ogromny stres wzbudzały w zatrzymanych słyszane codziennie wystrzały i eksplozje z czynnego poligonu; część z umieszczonych w TSOC to uciekinierzy z krajów ogarniętych wojną; „Rozwiązanie takie jest szczególnie bulwersujące. (…) Warunki detencji prowadzić mogą do pogłębienia traum”.
- cudzoziemcy mieszkają w salach do 20-22 osób, na dwupiętrowych pryczach. W pokojach brak mebli. Odzież przechowują na podłodze lub w plastikowych workach. Brak zasłon, szyby oklejono papierem toaletowym. „W barakach panuje nieporządek”.
- brak adekwatnej pomocy lekarskiej i psychologicznej, „skrajnie ograniczony dostęp do świata zewnętrznego”, brak kontaktu z prawnikami czy organizacjami pozarządowymi.

Gdy ośrodek kontrolowano było w nim 434 cudzoziemców. Gdy wybuchł bunt – ponad 600 osób i nawet po 24 osoby w pokoju.

Date & Time: 

Thursday, 16 June, 2022 - 11:50 to Thursday, 30 June, 2022 - 11:50

Is this a callout or mobilisation?: 

  • international callout

Category: 

  • action/protest/camp

Topics: 

  • solidarity with migrants

Price: 

  • other

We are a grassroots anarchist group bringing together individuals from various collectives across Poland and Europe, who oppose the actions of the authorities on the border. The aggression of the authorities is directed against people seeking refuge.

categories: 

  • action/protest/camp