DEMONSTRATIE TEGEN GENTRIFICATIE / DEMONSTRATION AGAINST GENTRIFICATION

Saturday, 9 July

DEMONSTRATIE TEGEN GENTRIFICATIE / DEMONSTRATION AGAINST GENTRIFICATION

Short url: 

https://squ.at/r/8tnz

(english below)

TEGEN GENTRIFICATIE - VOOR DE BUURT

Gentrificatie gebeurt niet zomaar. Het is een direct gevolg van beleid van de staat en het systeem waar we in leven: grote bedrijven zien een mogelijkheid geld te verdienen aan een buurt, en de staat geeft ze ruimte om dit te doen. Sociale huur wordt verkocht en wordt privébezit, meer dure winkels worden geopend, en binnen korte tijd realiseren de originele bewoners zich dat ze het niet meer kunnen betalen er te wonen. Meer en meer mensen met een laag inkomen, vooral mensen van kleur en migranten, zijn gedwongen te verhuizen naar de buitenranden van de stad, en rijkere mensen nemen hun plaats in. Publieke ruimtes zijn niet langer publiek, maar alleen betaalbaar voor mensen met een hoog inkomen. Gentrificatie lost armoede niet op maar veroorzaakt het, terwijl het uit het zicht van rijkere mensen en toeristen verplaatst wordt.

13 juni hebben wij een verlaten pand van de gemeente gekraakt in de Pijp, een van de meest gegentrificeerde buurten van Amsterdam. Naast mensen huisvesten, creëeren we een hoognodige ruimte die niet om geld draait. We bieden een ruimte voor mensen om te ontspannen, thee en koffie te drinken, of van gratis eten te genieten. Daarbij is er een weggeefwinkel waar mensen kleding brengen en halen, en een plek om kleding te wassen voor mensen die dat ergens anders niet kunnen betalen. We ondernemen directe actie tegen gentrificatie, in plaats van te wachten tot de gemeente de problemen oplost die hun eigen beleid heeft geholpen te veroorzaken.

Helaas heeft de gemeente besloten aangifte te doen en te proberen ons te ontruimen. We moeten hoogstwaarschijnlijk op 14 juli ons mooie plekje uit.

We vertrekken niet zonder geluid te maken. We willen we collectief geluid maken tegen gentrificatie, en voor directe actie door middel van kraken. Er zullen een paar toespraken zijn, we lopen een rondje door de Pijp, en daarna is er soep en muziek.

Migranten zijn niet de oorzaak van het gebrek aan betaalbare woningen, het onrechtvaardige systeem waar we in leven wel. Als je hier niet achter staat, dan ben je niet welkom en vragen we je thuis te blijven. Sta je er wel achter, kom dan je steun laten zien en laat de gentrificeerders de stem van de gemeenschap horen. Huizen voor mensen, niet voor winst!

TOEGANKELIJKHEID
 De demonstratie bevat een wandeling van 2,5 kilometer, welke rolstoeltoegankelijk is.
 Er is een bakfiets beschikbaar om je een lift te geven indien je moeite hebt met het lopen van lange afstanden.
 Er zullen stoelen zijn om te zitten tijdens de toespraken aan het begin, en er zijn geluidsdempende oordoppen beschikbaar als je die nodig hebt voor het roepen tijdens de wandeling.
  Heb je andere behoeften, stuur dan een mailtje naar raak@riseup.net zodat we kunnen bespreken wat er mogelijk is. 

VEILIGHEID
• Deze demonstratie is niet aangemeld bij de gemeente. We hebben het recht te demonstreren en dit gaan we doen.

• Voor ieders veiligheid hebben we een aangewezen politiewoordvoerder. Je hebt het recht de politie niet te beantwoorden en we vragen je dit ook niet te doen.

• Er kan pers aanwezig zijn op de demonstratie. We hebben een perswoordvoerder met mediatraining die ze te woord zal staan, om wisselende verhalen en verdraaide woorden te voorkomen.

• Er is een support team van 2 personen die je op elk moment aan kunt spreken. Als iets of iemand jouw veiligheid of die van de demonstratie bedreigt, spreek dit team dan aan.

• Buren, voorbijgangers en pers zouden foto's kunnen maken zonder toestemming te vragen. Je kunt je gezicht bedekken om te voorkomen herkenbaar te zijn.

• Het is fijn om samen met een maatje de demonstratie te lopen. Mocht er iets gebeuren, dan ben je niet alleen en kun je elkaar ondersteunen.

• We verwachten geen escalatie, maar mocht er iets gebeuren, dan is het belangrijk dat we bij elkaar blijven. Op die manier zorgen we dat we geen mensen achterlaten die niet snel weg kunnen komen.

• We hebben een arrestantengroep geregeld. Die nemen contact op met de advocaat wanneer nodig. Neem alleen zelf contact op met de advocaat indien je gearresteerd bent.

• De advocaat voor deze demonstratie is Tosca Urbanus van Jebbink & Soeteman Advocaten. Haar nummer is +31621127332. Neem alleen zelf contact op met de advocaat indien je gearresteerd bent.

•Er zal iemand van de organisatie Amsterdam Street Medics aanwezig zijn op de demonstratie om te helpen met eerste hulp wanneer nodig.

-------------------------------------------------------

AGAINST GENTRIFICATION - FOR THE NEIGHBOURHOOD

Gentrification does not just happen. It is a direct result of state policies and the system we live in: large corporations see potential to make money off a neighbourhood, and the state creates space for them to do this. Social housing gets sold and becomes private housing, more expensive stores are opened, and soon the original residents realize that they cannot afford to live in their neighbourhood anymore. More and more people with low income, especially people of colour and migrants, are forced to move to the outskirts of the city, and wealthier people take their place. Public spaces are no longer public but only affordable for people with high income. Gentrification does not solve poverty, but creates it, while moving it out of sight from wealthier people and tourists.

On the 13th of June, we squatted an abandoned building owned by the municipality in the Pijp, one of the most gentrified neighbourhoods in Amsterdam. Besides housing people, we are creating a much needed space that does not revolve around money. We are providing a place for people to relax, drink coffee and tea, or enjoy free food, as well as a free shop for people to bring and collect clothes, and a place to do laundry for those who cannot afford to wash it somewhere else. We are taking direct action against gentrification, rather than waiting for the municipality to solve the problems that their own policies helped to create.

Sadly enough, the municipality has decided to press charges and is attempting to evict us. Most likely, we will have to leave our beautiful place on the 14th of July.

We will not leave silently. We want to make a collective sound against gentrification, and for direct action through squatting. We will listen to some speeches, walk around de Pijp, and afterwards enjoy some soup and music.

Migrants are not to blame for the lack of affordable housing, the unjust system we are living in is. If you disagree with this, then you are not welcome and we ask you to stay home. If you agree, come show your support and let the gentrifiers hear the voice of the community. Homes for people, not for profit!

ACCESSIBILITY
 The demonstration will involve a walk of 2.5 kilometers, and is wheelchair accessible. 
 There is a cargo bike available to give you a ride if you have trouble walking long distances. 
 There will be chairs to sit down during the speeches at the start, and there are sound dampening earplugs available if you need them for the chanting during the walk. 
  If you have other needs, please email raak@riseup.net so we can discuss what is possible.
 

SAFETY
• This demonstration has not been announced officially to the municipality. We have a right to protest, and we will do so.

• For safety, we have a designated spokesperson to communicate with police. You have the right not to answer the police, and we ask you not to do so.

• Press might attend the demonstration. We have a trained media spokesperson who will talk to them, to prevent mixed statements and twisted words.

• There is a support team of 2 people that you can approach at any time. If something or someone is threathening your safety and/or that of the demonstration, talk to this team.

• Neighbours, people who pass by and press might take pictures without asking for consent. You can cover your face to prevent being recognisable.

• It is nice to have a buddy to walk together with during the demonstration. This way, if anything happens, you will not be alone and can support each other.

• We don't expect anything to escalate, but if something were to happen, it is important to stick together. This way, we don't leave the people that cannot get away quickly behind.

• We have arranged arrestees support. They will contact the lawyer when needed. Only contact the lawyer yourself when you have been arrested.

• The lawyer for this demonstration is Tosca Urbanus from Jebbink & Soeteman Advocaten.
Her phone number is +31621127332. Only contact the lawyer yourself when you have been arrested.

• There will someone from the organisation Amsterdam Street Medics attending the demonstration to help with basic first aid when needed.

Date & Time: 

Saturday, 9 July, 2022 - 16:00

Category: 

  • action/protest/camp
Marie Heinekenplein
1072MH Amsterdam
Netherlands

WE DONT WANT YOUR YUPPIE FLATS WE ARE HAPPY WITH OUR RATS

Squatted Social Center in Amsterdam. Currently at Amstelveenseweg 852 and Ferdinand Bolstraat 14.
WE DONT WANT YOUR YUPPIE FLATS WE ARE HAPPY WITH OUR RATS

 

categories: 

  • advice/help/office hours / bar/cafe / food / (free) shop/market / meeting / party / work space/diy