Verzetsontbijt - Breakfast for Champions (Defend the Lutkemeerpolder!)

Monday, 2 September

Verzetsontbijt - Breakfast for Champions (Defend the Lutkemeerpolder!)

Short url: 

https://squ.at/r/7avs

Op maandagochtend 2 september wordt er zand gestort op de vruchtbare Lutkemeerpolder. Tenzij we in verzet gaan.

Ontbijt mee en sta op tegen de destructieve plannen van de gemeente en SADC. Er zijn verschillende taken, iedereen is welkom en nodig. Ook support vanaf de zij-lijn.

Maandag 06:00 - ONTBIJT

Zondag 18:00 - legal briefing
Zondag 19:00 - actie vergadering
Zondag 20:00 - kampvuur & muziek
(Sleepover! Neem een tent mee als je kan, zo niet dan neem je slaapzak en wij zullen je een plek vinden!)

— English

On Monday Morning the 2th of September the fertile soil of the Lutkemeerpolder will be covered with sand. Unless we stop it.

Join our breakfast and rise up against the destructive plans of the municipality and SADC. There are different tasks, everybody is welcome and needed. Also supporters from the side line.

Monday 06:00 - BREAKFAST

Sunday 18:00 - legal briefing
Sunday 19:00 - action plenary
Sunday 20:00 - bonfire & music
(Sleepover! Bring tent if you can, if not; bring a sleeping bag and we'll find you shelter)

 

--------------

 

Sluit je aan bij het verzet, help het land van de Lutkemeer te beschermen

{english below}

Op 20 juni heeft de gemeente Amsterdam een klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Maar tot nu toe heeft de gemeente Amsterdam tegen deze verklaring gehandeld.

Op zaterdag 31 augustus is de actiegroep Squash neergestreken in de Lutkemeerpolder, een zeldzaam vitaal stuk vruchtbare kleigrond. Dit land fungeert als een koolstofopslag, vooral als het land door de boeren op een biologische manier wordt gebruikt: wat de Boterbloem boerderij al 20 jaar doet. Het is perfect om de Amsterdamse voedselketens in te korten en de stad naar een groenere en klimaatneutrale stad te leiden.

Amsterdam en Schiphol Area Development Company willen deze grond echter onder beton begraven, zodat particuliere bedrijven winst kunnen maken met land dat toebehoort aan de mensen. Ondanks alle voordelen die de Lutkemeerpolder voor Amsterdam en haar inwoners met zich meebrengt, wordt de Lutkemeerpolder op maandag 2 september ontruimd. De boeren verzetten zich al jaren tevergeefs tegen deze vernietiging. Erger nog, de afgelopen maanden zijn ze geïntimideerd en bedrogen door het stadsbestuur. Dit is onaanvaardbaar.

Dus hier zijn we dan: Een dag voordat GEM BV, het bedrijf dat dit land heeft gekocht, het land - en alles wat er op groeit - komt bedekken met zand.

Als het eenmaal met zand bedekt is, is de strijd voorbij.

Wij zijn hier om hun vernietiging de grond in te behoren (in het Engels: to SQUASH).
Om de gemeenschap te beschermen die de laatste vijf maanden een mooie weerstand heeft ontwikkeld: biologische maïs, wortelen, vriendschap en vastberadenheid. We zullen hier voedsel blijven verbouwen. We zullen dit verzet laten groeien. Vanaf dit moment tot het moment dat de gemeente haar werk doet, zullen we deze ruimte beschermen, voor de stad, voor de boeren en voor de toekomst.

Geen vernietiging van vruchtbare grond meer te midden van een klimaatramp.
Geen winst meer voor de mensen en de planeet.

Sluit je aan bij het verzet. Help het land te beschermen.
Welkom op de Tuinen van Lutkemeer.

Waar:
De hoek van de Etnastraat en Lutkemeerweg, volg dan de borden.
Breng je tent, je gitaar, je vastberadenheid en vreugde mee.

Actieconsensus

1. 1. Als groep hebben wij, SQUASH, besloten dat wij ons lichaam en onze aanwezigheid zullen gebruiken om de vernietiging van de Lutkemeerpolder te blokkeren.
2. 2. Squash zal niet toestaan dat GEM BV dergelijke vitale grond voor speculatieve winsten weggooit.
3. 3. Aangezien deze gemeenschap wordt gebouwd om dit land te verdedigen verwachten wij dat iedereen die zich bij ons aansluit het land respecteert en er zorg voor draagt.
4. 4. Squash zal zich vreedzaam verzetten, hoewel we een verscheidenheid aan tactieken ondersteunen.
5. 5. We streven naar een wereld zonder onderdrukking in al zijn vormen en daarom streven we ernaar om een gemeenschapsruimte te creëren die ieder individu waardeert en ons allen aanmoedigt om naar onze inherente vooroordelen te kijken en ons bezig te houden met het leren ze te overwinnen. Zolang er geen rechtvaardigheid is, is er geen vrijheid.

Iedereen die dit verzet tegen de belangen van de staat en het bedrijfsleven, dat ons steeds dieper in de klimaatnoodtoestand brengt, wil laten groeien, is welkom.

JOIN THE RESISTANCE, HELP PROTECT THE LAND

On June 20th the city of Amsterdam declared a climate emergency. But so far has acted against this declaration.
Today we gather in the lutkemeerpolder, which is a rare vital piece of fertile clay soil. This land functions as a carbon sink, especially when the land is used by farmers organically: which the Boterbloem Boerderij has done for 20 years. It is perfect for shortening Amsterdam's food chains and moving the city towards becoming more green and climate neutral.

However, Amsterdam and Schiphol Area Development Company want to bury this land under concrete, so private companies can make a profit off of land that belongs to the people. Despite all the benefits that the Lutkemeerpolder brings to Amsterdam and its people, it will be evicted on Monday the 2th of September. Already for years, the farmers have been resisting this destruction to no avail. Even worse, in the previous months they have been intimidated and deceived by the city. This is unacceptable.

So here we are: One day before GEM BV, the company that bought this land, will come and cover it - and everything that grows on it - with sand.

Once it is covered, the fight is over.

We are here to SQUASH their destruction.
To protect the community that, in the last five months, has grown a beautiful resistance: organic corn, carrots, comradery, and determination. We will continue to grow food here. We will continue to grow this resistance. From this moment until the moment the municipality does its job, we will protect this space, for the city, for the farmers, and for the future.

No more destruction of fertile land in the middle of a climate catastrophe.
No more profits before people and planet.

Join the resistance. Help protect the land.
Be welcome at the Tuinen van Lutkemeer.

Address:
The corner of Etnastraat and Lutkemeerweg, then follow the signs.

// Bring your tent, your gitar, your determinination and joy.

Action Consensus

1. As a group we, SQUASH, have decided that we will use our bodies and our presence to block the destruction of the Lutkemeerpolder
2. Squash will not allow GEM BV to throw away such vital soil for speculated profits.
3. Since this community is being built to defend this land we expect that any who join us respect the land and take care of it.
4. Squash will practice peaceful resistance, although we support a diversity of tactics.
5. We strive for a world free of oppression in all its forms and therefore aim to create a community space that values every individual and encourages us all to look at our inherent biases and engage with learning and moving past them. Until there is equity there is no freedom.

Everyone who wants to grow this resistance against state and corporate interests leading us ever deeper into the climate emergency, is welcome.

Date & Time: 

Monday, 2 September, 2019 - 06:00

Is this a callout or mobilisation?: 

  • national callout

Category: 

  • action/protest/camp
  • food

Price: 

  • free

Amsterdam based group for climate justice with people involved in various projects.

categories: 

  • action/protest/camp / discussion/presentation