Εκδηλώσεις: Βέλγιο, συμβουλές/βοήθεια/ώρες γραφείου