Ankara Infoshop: Tezgâh

Ankara Infoshop: Tezgâh

Short url: 

https://squ.at/r/73w6

Neden infoshop?

Şimdinin siyasal ikliminden bahis açıldığında, çoğunlukla içe kapanmaktan bahsediyoruz. Böylesi baskıcı zamanları atlatmak için çoğu zaman akla gelen en makul seçenek olarak gözükür içe kapanmak. Tehditlerin yoğunlaştığı anlarda ortaya çıkan doğal bir refleks, bir güdülenme gibi, varoluşumuzu güvence altına alabilecek sığınaklar ararız. Bir bakıma dışarıdaki gerçekliği savuşturmak isteriz. Ötekileştirilen insan gruplarının tarihleri de böylesi savuşturmaların ve bu uğurda yaratılan sığınakların hikayeleriyle doludur. Şimdilerde ise benzer bir biçimde, envai çeşit otoritenin ve iktidar biçiminin bedenlerimize, duygularımıza ve zihnimize dönük durmaksızın giriştiği saldırıları, her seferinde daha da geriye çekilerek karşılıyoruz. Bize tahsis edildiği söylenen özel hayatlarımızda okuyor, yazıyor, iktidara küfür ediyor ve bu günlerin bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz.

Bütün bunlar sessiz bir bekleyiş ve hatta kimilerimiz için bazen bir “vazgeçiş” haline işaret ediyor gibi gözükse de, görüntünün ardındaki arayışlarımız hiç bitmedi. Özgürleşmeye dair bu ortak arayışların yavaş yavaş gün yüzüne çıkarak somutlaşması gerektiğini düşünen ve benzer arayışlarda olan bir grup insan olarak kendimize şu soruyu sorduk: Özgürleşme imkanlarını keşfetmemizi sağlayacak türden bir sığınağı, bireysel yaşamlarımızın dışına taşarak, diğer bir ifadeyle dışarıyı savuşturmadan içeriyi kurarak bulunduğumuz yerelde oluşturamaz mıyız?

infoshop işte bu soruya verilen bir yanıt olarak ortaya çıktı. Ankara ve ötesinde, devletin ve iktidarların hayatı ve bedenlerimizi sınırlara hapsetme ve tabi kılma girişimlerine karşı, bilgi -enformasyon üretimi ve dolaşımı yoluyla tetiklenecek olası bir kırılmanın, bir özgürleşme arzusu ve çabasının mekânsal izdüşümü olma niyetindedir infoshop.

Bilgi meta değil müştereğimizdir

Müşterek kullanıma ve erişilebilirliğe sınırsızca açık olması gereken bilgi, halihazırda iktidar tarafından başta sansür, gözetim ve telif hakları gibi çeşitli biçimlerde düzenleniyor ve engelleniyor. Anarşist ve anti-otoriter bir birim olarak infoshop, işte bu sınırlılığın özgürlüğün önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşüncesinden hareketle, sistem karşıtı bilgi üretimine hiyerarşik olmayan yollardan dahil olmayı ve bu bilginin dağıtımını sağlamayı amaçlar. Bu yönüyle küresel infoshop hareketini takip ederek, yerelleşmiş bir bilgi ağı kurmak, ana akım medya ve kitapçılar gibi mekanlarda yer bulmayan ve yerel siyasetin radikal bileşenlerinin katılımıyla üretilen bilginin bu ağ üzerinden dolaşıma sokulması için aracı olmak infoshop faaliyetinin temelini oluşturur.

Kimdir, nedir?

Ankara’da sistem karşıtı otonom bir mekân oluşturma çabasının ilk adımı olarak görülebilecek infoshop, tamamen gönüllülüğe ve kendin yap (DIY) yöntemine dayalı bir özyönetim projesidir. Profesyonel bir gelir akışı şemasını reddeder. Otoriter, ırkçı/milliyetçi, cinsiyetçi/cisseksist, homofobik, transfobik ve türcü söylemlere yer yoktur. İnsanların ırk, etnisite, cinsiyet kimlikleri ve cinselliğe dair deneyimlerinin yanında eğitim düzeyi, sosyal statüsü, sınıfı ya da yetilerine bakmaksızın herkesin kullanımına ve katılımına açıktır.

Neler yapar?

Düzenli toplaşmalar ve etkinlikler düzenleyip, yerelimizdeki aktivist gruplar arasında aktif bir paylaşım, iletişim ve dayanışma ağı oluşturmayı amaçlayan infoshop, tartışmalar, sunumlar, gösterimler, sergiler üzerinden bilginin, fikirlerin ve hikayelerin paylaşılmasını ve mobilizasyonunu gündeminin merkezine koyar. infoshop, Ankara özelinde düşündüğümüzde, lgbti+ ve göçmen dayanışma aktivizmi gibi iktidar tarafından durmaksızın ötekileştirilen ve de yasaklanan aktivizm alanları ile doğrudan temas kurarak, duygu ve deneyimlerin aktarılması temelinde kurulacak bilgi şebekesinin bir parçasıdır. Herhangi bir bilgi türünün, özel olarak da sistem ve tahakküm karşıtı mücadelelerin bilgisinin üzerinde sahiplik iddiasında bulunmadan, hiyerarşik olmayan bir bilgi üretimini benimser. Bu bakımdan infoshop, aktivist bilgi şebekesini tabandan başlayarak kurmayı ve yataylık temelinde yaygınlaştırmayı dert edinir.

infoshop’un önem atfettiği bir diğer faaliyet sahası da radikal sistem karşıtı hareketlerin hafızasını ve kartografyasını oluşturma mücadelesidir. Kısmen ihmal edilen bu mücadelede infoshop, radikal yazını biriktiren bir sahaf, kitapçı ya da hareketlerin arşivini oluşturacak bir mekân kazandırma amacını taşır. Yerelden küresele, ulus devletin dile dayalı sınırlarına cevaz vermeden her türden basılı ve basılı olmayan bilgiyi paylaşıma açmak, sistem karşıtı anti-otoriter gazete, dergi, fanzin, bildiri, yapıştırma, afiş gibi materyalleri yerel aktivistlerin ve genel olarak toplumun özgür ve sınırsız erişimine sunmayı hedefler. Bu materyallerin odağında ise özgürleşmenin olanaklarına dair bir arayış içerisinde olan her türlü yazın (anarşist, anarka-feminist, queer, anti-faşist, hayvan özgürlüğü ve ekoloji, punk) yer alır. Yereldeki radikal sistem-karşıtı mücadelelerin mekansal belleğinin yaratılması- ve de yeniden icat edilmesi- için gösterilen her siyasal çaba, coğrafyayı resmi haritalandırmalar vasıtasıyla sınırlandıran iktidar pratiklerine karşı alternatif katrografyaların oluşturulmasını da içerir. Reclus’nün, “yerin tarihi coğrafya, zamanın coğrafyası da tarihtir” saptamasından hareketle, alternatif haritalandırma faaliyetleri üzerinden tarih ve coğrafyanın radikal bilgisinin üretimi infoshop için önemli bir direniş ve mücadele sahasıdır.

Ankara Infoshop: Tezgâh


PS: The text will be translated into english.

Kategorien: 

 • action/protest/camp
 • advice/help/office hours
 • book shop/info shop/library
 • course/workshop
 • discussion/presentation
 • exhibition
 • film
 • guided tour
 • meeting
 • party
 • work space/diy

E-Mail: 

Ankara Infoshop: Tezgâh
Türkei
There are no upcoming events.