Politinės ekonomijos kritika (2)

Mittwoch, 28 Juni

Politinės ekonomijos kritika (2)

Short url: 

https://squ.at/r/32yw

<english bellow>

Politinės ekonomijos kritikos seminarai socialiniame centre "Emma"

2-ojo seminaro tema

Darbas už algą - vyraujanti darbo forma kapitalistinėje ekonomikoje. Šį kartą skaitysime Marxo tekstą "Wage Labour and Capital", kuriame aptariami tokie klausimai:
* kokiais principais paremtas apmokėjimas už darbą (kaip kapitalistas įvertina tavo darbo naudą)
* ką apskritai šioje ekonominėje sistemoje reiškia savo darbo jėgos pardavimas
* kaip šio proceso metu auga kapitalas

Visą tekstą galite rasti čia: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/wage-labour/ Mums svarbiausi skyriai: "What are wages?", "By what are wages determined?", "Relation of wage-labor to capital" Seminaras vyks pristatymo ir diskusijos principu.

Apie seminarus

Kas yra politinė ekonomika? Tai mokslas, kuris sieja ekonomiką su socialiniais ir politiniais santykiais. O kas yra šia mokslo kritika?

Galima sakyti, kad kritinė politinė ekonomika yra kritika liberalios, arba, kapitalistinės ekonomikos. Pastaroji teigia, kad kapitalizmas ir laisva rinka yra natūraliai veikianti struktūra, kylanti iš lygaus mainų santykio tarp individų ar valstybių. Idealiai, šioje sistemoje kiekvienam žmogui yra suteikiama galimybė laisvai tobulėti, praturtėti, t.y.,siekti savo individualaus intereso. Šis individualus interesas yra natūralus kiekvieno žmogaus bruožas, todėl kapitalizmas yra natūraliausia, mažiausiai prievartos individui sukelianti sistema. Tuo tarpu kapitalizme egzistuojanti materiali nelygybė yra tik pašalinis požymis, o ne sistemos taisyklė. Atsakymas nelygybės sprendimui – dar daugiau kapitalizmo progreso ir laisvos rinkos!

Toks ekonomikos ir politikos aiškinimas atsirado kartu su besivystančiu kapitalizmu ir praktiškai nepakitęs, išliko iki pat mūsų laikų. Mūsų ekonomika, o tiksliau, mūsų gyvenimai yra tvarkomi pagal šias idėjas.

Kritika šiai ekonomikai pirmiausia remiasi į pamatinius nesutapimus ir prieštaras egzistuojančias šioje ekonominėje sistemoje ir jos aiškinime. Iš kur kyla pelnas ir kodėl mums jį būtina nesustojant didinti? Kodėl taip sparčiai progresuojanti ekonominė sistema nesugeba užtikrinti visiems maisto ar būsto? Kodėl, vis išradant geresnes mašinas, kurios atlieka žmonių darbą, mūsų darbo kodeksas keičiamas tam, kad būtų leista dar ilgiau dirbti? Kodėl kapitalizmas nuolat priveda prie krizių, kurios, nors produktų yra pagaminta per daug, bet veda į milžinišką žmonių nuskurdinimą, arba net į karus.

Kitais žodžiais, galbūt, pagal liberalią doktriną, kapitalizme įkūnyta lygybė ir individų laisvė yra iš tikrųjų nelygybė ir nelaisvė?

Critique of Political Economy at Emma

2nd seminars topic and text:

Wage labour is the dominant form of labour under capitalist economy. This time, we're reading Marx's "Wage Labour and Capital" which investigates problems like:
* on what principles the wages are based (how mister capitalist evaluates the benefit of your labour)
* what it means, in general, to sell your labour power in this economic system
* how capital grows during these processes

You can find the whole text here: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/wage-labour/ The most important passages for this seminar are: "What are wages?", "By what are wages determined?", "Relation of wage-labor to capital" The seminar will happen as presentation and follow-up discussion.

About seminars

What is political economy? It is a science, which connects economy with social and political relation. And what is the critique of this science?

Basically, it is a critique of liberal or capitalist economy, which states that capitalism and free market is a naturally developed system, which sparks out of equal exchange relation between people or states. Ideally, in this system for each person there is given a possibility to freely develop according to individual self-interest, which means, to act according to our self-interest. This individual interest is a natural quality of all human beings, therefore, capitalism is the best suited system for human kind, with least oppression for individual. On the other hand, the inequality which persists is only a side-effect, but not a rule of the system. The solution to inequality – is more capitalism and free market.

Such explanations of economics and politics appeared on the time when capitalism firstly came to dominate and change the former relations of production. It stays practically unchanged into our times. Our economy, or more precisely, our lives are governed by these ideas.

The critique of capitalist economy firstly exposes the inner contradictions of this economy and its explanations. Where does the profit comes from and why we have to increase it tirelessly? Why the system which progress so quickly cannot provide “the basics” of food and shelter for all people? Why with new machines that change human labor we have a new labor code, which does not reduce, but expand the permitted labor time? Why does capitalism all the time lead to crises, that supposedly come out because of overproduction, but consequently for many people there is a lack of housing or food?

In other words, maybe the inner quality of capitalist system of freedom and formal equality, as said by liberal doctrine, is actually the law of inequality and exploitation?

At the moment, it is the first seminar under this topics and later we will decide how to continue it further. For the first time, you need to read 36 pages from K. Marx’s Grundrise: from page 239 until 275 (On Penguin book edition). Or, you can find the text here: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch05.htm#p239 (Read from beginning until „Capital and Modern Landed Property – Wakefield“)

Datum & Zeit: 

Mittwoch, 28 Juni, 2017 - 21:00 bis 23:00
Socialinis centras Emma
Mickeviciaus g. 35
Second floor
Litauen

Squat: 

Former squat, now legalised

Gyvenimas per brangus (eng. Life Is Too Expensive) Solidarity Network is an informal organisation of workers, tenants, and students.

Kategorien: 

  • Beratung/Hilfe/Sprechstunde / Buch-/Infoladen/Bücherei / Diskussion/Vortrag / Film / Essen / Treffen / Party

Öffnungszeiten : 

Social center is open during events.