Veřejné plénum Radikální Knihovny / The Public Plenary Discussion about the Radical Library (English friendly)

Čtvrtek, 31 Leden

Veřejné plénum Radikální Knihovny / The Public Plenary Discussion about the Radical Library (English friendly)

Short url: 

https://squ.at/r/6jgf

For English scroll down

Pojďme se společně pobavit o budoucnosti Radikální knihovny, která již čtvrtým rokem přispívá k rozvoji kritického myšlení. Cílem Knihovny je nabízet přístup k často nedostupným knihám a publikacím, které se věnují teoretickým základům levicových hnutí a reflexi angažovaného přístupu. Naší snahou je propojovat knihovny jednotlivých kolektivů pomocí sdíleného on-line knihovnického katalogu, který nám umožňuje budovat decentralizovanou síť knihoven a alternativních knižních fondů. Nejde nám tak o to svět jen popsat, ale i měnit.

Stejně tak je možné měnit i charakter knihovny a jejího směřování. Zveme vás na plénum, které se bude věnovat tomu, jak by se měla Radikální knihovna vyvíjet, co by měla nabízet a o co usilovat. Kromě diskuse můžete tuto příležitost využít i k navštívení prostoru v Pobřežní 8, k setkání s ostatními čtenáři/kami, k vrácení nevrácených knih nebo půjčení nové inspirativní četby. Můžete se stát novými čtenáři, či se zapojit do chodu knihovny a jejího kolektivu.

Během diskuse se budeme společně zamýšlet nad těmito tématickými okruhy:

- Přínos Radikální knihovny a typ aktivit, jejichž potenciál můžeme rozvíjet

- Možnosti navázání spolupráce s dalšími kolektivy

- Uvažování o prostoru, kam se budeme přesouvat po zbourání domu v Pobřežní 8

Další body do pléna je samozřejmě možné poslat dopředu mailem, či otevřít přímo v knihovně. Těšíme se na podnětnou diskuzi a věříme, že má stále smysl nabízet knihy a prostor pro jejich kritické čtení.

Radikální knihovna vznikla jako jeden z projektů v rámci ASC Klinika, od února 2018 sídlí na Florenci v prostoru Dočasné pracovní zóny (D-zóny). Kromě pravidelné otevírací doby zde probíhají otevřené diskuse nad politicky angažovanými texty čtenářské skupiny Critical Reading Group, bezplatné jazykové kurzy, či různé akce pro veřejnost (přednášky, výstavy, diskuse). Prostor slouží i jako veřejně přístupná pracovna / studovna, a jako místo, kde se konají pléna či workshopy různých kolektivů. V prostoru D-zóny se nachází i Rudý antikvariát, nabízející za dobrovolný příspěvek množství levicové literatury. Dům, v němž se D-zóna nachází, sdílí několik kolektivů, které si jej společně pronajímají díky dohodě s majiteli. Na jaře se však má dům bourat, je tedy otázkou, co bude dál.

Budeme rádi/y, pokud si najdete čas přijít a zároveň uvítáme šíření této pozvánky všem, kdo by o diskusi mohli/y mít zájem.

Kolektiv Radikální knihovny

adresa: Pobřežní 8, Florenc, 1. patro

web: d-zona.cz

on-line katalog: svobodnaknihovna.cz

mail: radikalni-knihovna@riseup.net

 

 

The Public Plenary Discussion about the Radical Library - 31.1.2019, 19:00

Let's discuss together the future of the Radical Library, which is already for four years contributing towards a development of critical thinking. The aim of the library is to offer access to the literature that is oriented on theoretical background of left movements and on reflection of engaged approach within this field. Some of the books are not well distributed and so hard to reach. We are connecting the libraries of particular collectives on the base of shared on-line catalogue, that enable us to build decentralised web of alternative book's collections. We are not just describing the reality, we are trying to change it.

Likewise it is possible to change the character of the Radical Library and it's course. You are invited to the plenum addressed to the topic of the future direction of our library, what we can offer and what our goals should be. Beside the discussion you can use this opportunity to visit our space at Pobřežní 8, to meet others readers, or to return borrowed books and take new ones. You can surely become a new reader or involve yourself in the collective of the library.

Within the discussion we will explore together following themes:

- The contribution of Radical Library to the movement and types of activities that are worth to develop.

- The possibilities of cooperation with other collectives.

- The contemplation on a new space that we could use after the house at Pobřežní 8 that we are sharing will be demolished.

You are welcome to send us ideas and other topics that could be involved in discussion or you can just open new themes during the plenum. We are looking forward to have a fruitful discussion and we believe that it is worth offering books and space for their critical reading.

The Radical Library was founded as one of many projects within ASC Klinika, since February 2018 we are located at Florenc in the space of Temporary Working Zone (D-zona). Beside regular opening hours we organize discussions based on reading politically engaged books by the Critical Reading Group, free language courses and various events for public ( presentations, exhibitions, discussions ). Our space is also used as a co-working area, and as a place where differ collectives can organize their plenary meetings and workshops. The Red Secondhand Bookshop is located in D-zona, offering left wing literature for free donation. The house is shared by many collectives and it is legally rented, but the owners decided to demolish the building (we should leave it in spring) though we are dealing with the question about the future.

 

We hope that you find the time to attain this meeting and you are very welcome to spread this invitation to your comrades.

 

Collective of Radical Library

 

adress: Pobřežní 8, Florenc, 2nd floor

web: d-zona.cz

web / catalogue: svobodnaknihovna.cz

mail: radikalni-knihovna@riseup.net

Date & Time: 

Čtvrtek, 31 Leden, 2019 - 19:00

Kategorie: 

  • book shop/info shop/knihovna
  • diskuse/prezentace
  • meeting

Cena: 

  • free

email: 

Pobřežní 8
18600 Prague
Česká republika

D-zona is an autonomous space dedicated to (self-)educational, knowledge-sharing, creative, and co-working activities.

kategorie: 

  • kurz/workshop / diskuse/prezentace / výstava / film / meeting